MENU

MENU

  Wolontariat

  PROGRAM SZKOLNEGO KOŁO WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JÓZEFOWIE

   

  Ważny jest rodzaj pomocy,

  którą się oferuje,

  ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

  z jakim tej pomocy się udziela”.

  Jan Paweł II

   

   

   

  Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

  działającego

  przy Szkole Podstawowej nr 1

  im. Olofa Palmego w Józefowie

  na rok szkolny 2018/2019

   

   

  1. Postanowienia ogólne:

  • Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych
   wykraczające poza więzi rodzinno – przyjacielski;

  • Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą
   pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska,
   inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu
   inicjatywy charytatywne, kulturalne;

  • Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Józefowie,
   a wolontariuszem może zastać każdy uczeń szkoły.

   

  2. Cele ogólne:

  • Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w
   działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w
   życiu społecznym;

  • Podejmowanie działań na rzecz innych we współpracy z Samorządem Uczniowskim i
   całą społecznością szkolną;

  • Wspieranie ciekawych inicjatyw uczestników koła;

  • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów;

  • Diagnozowanie potrzeb w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

   

  3. Formy pracy wolontariatu:

  • Indywidualna

  • Zbiorowa

   

  4. Rodzaje pracy wolontariatu:

  • Udział w jednorazowych akcjach organizowanych przez szkołę;

  • Udział w akcjach organizowanych przez uprawnione instytucje spoza szkoły (za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów)

   

   

   

  5. Obszary działania:

  Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

   

  6. Prawa i obowiązki wolontariusza:

  • Wolontariuszem może zostać każdy uczeń szkoły respektujący zasady określone w
   regulaminie,

  • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;

  • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
   Wolontariatu Szkolnego;

  • Podstawą relacji interpersonalnych między wolontariuszami jest prawda, przyjaźń i
   życzliwość oraz wzajemna pomoc w wykonywaniu powierzonych zadań;

  • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej, uprzedzając wcześniej

  koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu

   

  7. Fundusze:

  • Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do
   Wolontariatu Szkolnego;

  • Poszukiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzania akcji zajmują się
   opiekunowie Koła i wszyscy jego członkowie;

  • Szkolne Koło Wolontariatu może przeprowadzać na terenie szkoły zbiórki o charakterze
   niepublicznym. Każda zbiórka musi mieć jasno określony cel i prowadzoną
   dokumentację prezentującą przebieg zbiórki oraz kwotę zebranych środków.

   

  8. Nagradzanie wolontariuszy:

  • Ma ono walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

  • Formy nagradzania wolontariuszy: pochwała na forum szkoły, wręczenie dyplomu, umieszczenie
   nazwiska w sprawozdaniu z działalności koła, promocja działalności wolontariusza w gazetce

  szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

  • Wolontariusz wyróżniający się zaangażowaniem na rzecz społeczności szkolnej oraz
   kulturą osobistą może otrzymać celującą ocenę z zachowania.

  • Wolontariusz za swoją rzetelną i systematyczną działalność może otrzymać na uroczystości

  zakończenia koniec roku nagrodę książkową.

  • Wolontariusz - za wyróżniającą działalność na rzecz innych i systematyczny udział w

  organizowanych przez szkołą akcjach charytatywnych – otrzymuje wpis na świadectwie

  szkolnym za szczególne osiągnięcia.

   

  9. Porozumienie z wolontariuszem, czyli umowa wolontariacka

  • Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji określone są w porozumieniu z

  wolontariuszem. W związku z tym, że porozumienie jest umową cywilnoprawną, osoby je

  zawierające muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nabywa się je z chwilą uzyskania pełnoletniości.

  Wynika z tego, że wolontariuszami w szkole mogą być przede wszystkim osoby, które ukończyły 18 lat.

  • Osoby, które nie są pełnoletnie, muszą uzyskać na to zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna prawnego. Dlatego uprawnione do zawierania umów z

  wolontariuszami podmioty, które chcą przyjąć niepełnoletniego wolontariusza, muszą podpisać

  porozumienie nie z nim, tylko z rodzicem/prawnym opiekunem. Podpis ucznia-wolontariusza także

  powinien figurować na porozumieniu.

  • Przepisy nie określają wieku wolontariuszy, jednak przyjmuje się, że nie powinni oni mieć mniej niż 13 lat. Małoletni bowiem, którzy nie ukończyli jeszcze 13. roku życia, nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (art. 426 Kodeksu cywilnego).

   

  Akcje, w których uczestniczy wolontariusz na terenie szkoły, z inicjatywy nauczycieli, koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu oraz z inicjatywy uczniów nie wymagają zawierania umów z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów. Za udział w tych akcjach uczeń jest nagradzany zgodnie z zapisami w regulaminie (punkt 8).

  Akcje wolontariackie organizowane z inicjatywy instytucji zewnętrznych wymagają zgody rodziców/ prawnych opiekunów. W roku szkolnym 2018/2019 odbyła się zbiórka żywności dla potrzebujących we współpracy z Bankiem Żywności. Za udział w tej akcji uczeń jest nagradzany zgodnie z zapisami w regulaminie (punkt 8).

   

  Opracowała:

  Agnieszka Brodawka – koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu

   

   

   

   

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Mapa